Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Назва послуги: Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України

Адміністративний збір: Безоплатно

Строк надання послуги: 10 робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про переоформлення ліцензії.

Результат надання: Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України. Рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії оформлюється наказом ДСНС та оприлюднюється на офіційному сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/) не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення. У разі переоформлення ліцензії, виданої на паперовому носії, орган ліцензування приймає рішення про визнання ліцензії, що була переоформлена, недійсною. Непереоформлена у встановлений строк ліцензія є недійсною і підлягає анулюванню.

Способи отримання результату: Рішення органу ліцензування про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, оформлюється наказом ДСНС та оприлюднюється на офіційному сайті ДСНС (http://www.dsns.gov.ua/).

Підстави для відмови: Повідомлення та заяви, що складаються ліцензіатами повинні містити найменування та ідентифікаційний код ліцензіата - юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків ліцензіата - фізичної особи - підприємця (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідний орган державної податкової служби та має відмітку у паспорті) згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Порядок оскарження: Здобувач ліцензії (ліцензіат) може звернутись з апеляцією та іншою скаргою на дії органу ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування Державної регуляторної служби України (вул. Арсенальна, 9/11, м. Київ, 01011). Форма подачі апеляції є довільною. До апеляції додаються документи, що підтверджують її обґрунтованість.

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги: